NOVÉ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Dnem 30.6.2013 končí platnost zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a směrnice pro stavební výrobky CPD. Tyto legislativní předpisy budou od 1.7.2013 nahrazeny: zákonem č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR) Stávající protokoly a certifikáty vydané podle CPD zůstávají v platnosti i po 1.7.2013. Hlavní změnou je, že ES-Prohlášení o shodě musí být od 1.7.2013 nahrazeno Prohlášením o vlastnostech Toto prohlášení může být v elektronické podobě na webu, ale na požádání zákazníka musí být vytištěno. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.