Reklamační podmínky

Reklamační podmínky a spoluodpovědnost

Případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích a manipulačních podmínek. Vady vzniklé nesprávným užitím výrobku nelze uznat.

Každý odběratel skel musí vytvořit odpovídající skladovací podmínky, čímž také mimo jiné zaručí dlouhodobou životnost skel a urychlí tím reklamační řízení.

U reklamovaného skla musí být umožněno posouzení naším pracovníkem, v případě, že je návštěva našeho pracovníka na místě reklamace bezdůvodná (jedná-li se o vady, které nemohou být jako reklamace uznány), hradí reklamující veškeré náklady této cesty.

V případě oprávněné reklamace vadu odstraníme, pokud vadu nelze odstranit, dodáme nový výrobek.

Náležitosti podané reklamace

a) číslo a datum původní objednávky
b) číslo faktury
c) důvod reklamace
d) počet reklamovaných kusů skel a jejich specifikace
e) adresa, kde je možno reklamované sklo posoudit

Rozdělení vad – izolační skla

Vady zjevné – vady vzniklé při dopravě dodavatelem (tj. prasklé sklo), je třeba ihned při převzetí zakázky zaznamenat do dodacího listu. Pozdější reklamace této vady nebudou uznány.

Vady ostatní – bodové a plošné vady skla, nečistoty uvnitř izolačních dvojskel, vady meziskelních mřížek aj.

Vady skryté – za tuto vadu se považuje orosení izolačních dvojskel v meziprostoru. Výrobce izolačních dvojskel AKUTERM SKLO a.s. ručí za jasný a nerušený průhled bez výskytu kondensačních par uvnitř dvojskla po dobu 5-ti let od dodání výrobku.

Upozorňujeme, že při posuzování těchto vad přihlížíme k normám na vady, které mají výrobci plochého skla a dodavatelé materiálů pro výrobu izolačních dvojskel.

Reklamační lhůty:

Vady zboží je nutné uplatnit v následujících lhůtách:

Vady zjevné (např. prasklé sklo) – neprodleně při odběru zboží

Vady ostatní – po zjištění vady ihned reklamovat, nejpozději do 15 dnů po převzetí zboží

Reklamace, odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje na veškeré zboží základní záruční lhůtu v délce 60 měsíců.

2. Záruka zboží je podmíněna jeho správnou přepravou, skladováním, manipulací a montáží dle všeobecně platných předpisů. Zásady správného skladování, manipulace a užívání výrobků jsou uveřejněny na stránkách www.akuterm.cz .

3. Záruka nebude uznána, pokud byla vada výrobku způsobena kupujícím z jakéhokoliv důvodu, zejména porušením těchto zásad:

a) Nelze provádět zásah do konstrukce izolačního skla.
b) Při osazení IS do konstrukce je nutno zachovat do všech směrů příslušnými normami požadované dilatační spáry.
c) Velikost IS nelze dodatečně upravovat.
d) IS nesmí být v přímém styku s konstrukcí otvorového (např. okenního) rámu.
e) Otvorová konstrukce musí být dimenzována a ukotvena tak, aby se v provozu nedeformovala a tím nedocházelo k mechanickému namáhání IS.
f) Zasklívací drážka musí být vyčištěna, vysušena, odmaštěna a provedena dostatečně hluboká, aby zakryla distanční rámeček.
g) Zasklívací drážka musí být odvodněna a odvzdušněna, aby byla zabezpečena cirkulace vzduchu v uložení IS.
h) Šířka zasklívacích podložek musí být volena a podložky uloženy tak, aby obě skla byla podepřena současně a v žádném případě nedocházelo k přenosu tíhy skla do tmelu a rámečku.
ch) Celoobvodové oboustranné zatmelení musí být trvale pružné, těsné, odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotním výkyvům.
i) Použitá tmelící hmota nesmí být agresivní, musí zabraňovat pronikání vlhkosti do prostoru drážky a musí mít dobrou přilnavost k materiálům se kterými přijde do styku.
j) Ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky apod.
k) Nejmenší přípustná vzdálenost oboustranného zatmelení obvodu izolačních skel od topných těles je 30 cm proti ploše skla
l) Je přípustné zasklívat pouze taková skla, jejichž vzhled je bez zjevných vad.
m) Pro zasklívání dvojskel v kombinaci se silikonem je důležité používat vždy neutrální silikon doporučený výrobcem pro tyto účely. Některé silikony mohou narušit konzistenci primárního butylového tmele.

4. Každá reklamace výrobku, zboží či služby musí být kupujícím uplatněna písemnou formou na adresu výrobního závodu prodávajícího s popisem důvodu reklamace bezprostředně po zjištění vady, nejpozději však takto:

a) Na množství, lom skla a škráby vnější nejpozději při převzetí zboží.
b) Na zjevné vady – škráby uvnitř izolačního skla, jiný rozměr, chybné provedení aj. nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí zboží, konečným zákazníkem neprodleně po montáži.
c) Na skryté vady nejpozději do konce záruční doby.

5. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o oprávněnosti reklamace až po převzetí zboží, což je kupující povinen umožnit.

6. Prodávající neuzná žádné reklamace a závady, pokud podmínky pro užití zboží nevyhovují technickým normám ČSN, resp. všeobecným montážním podmínkám, které jsou známy pro použití daného druhu zboží.

7. Prodávající si může zvolit u uznané reklamace, jakým způsobem uspokojí nároky z vad a to dodáním náhradního či chybějícího zboží, opravou zboží nebo poskytnutím přiměřené slevy resp. odstraněním právních vad zboží.

8. Prodávající není povinen uspokojovat nároky z vad zboží, u kterého je kupující s prodlením s platbou.

9. V případě, že při výrobě zboží bude použit materiál či surovina dodaná kupujícím, nenese prodávající odpovědnost záruku za kvalitu dodávaného zboží.

10. Za závadu se nepovažuje: viz příloha: